FAQ

FAQ

Veelgestelde vragen over:
Gevaarlijke producten, inkuiping, veiligheidskan, keuringen dubbelwandige tanks, rioolafdichtingen etc


Wat verstaat men onder een gevaarlijk product?
Een gevaarlijk product is een chemisch product met gevaarlijke eigenschappen. Deze producten kunnen letsel, schade of hinder teweeg brengen aan personen, installaties of het milieu. Deze producten komen niet alleen voor in zuivere scheikundige vorm ('stoffen') maar het zijn vaak mengsels ('preparaten') met als enige aanduiding een handelsnaam.

Gevaarlijke producten kennen verschillende verschijningsvormen:
- vaste stoffen: poeder, korrels, vezels, stofdeeltjes, ...
- vloeistoffen: oplossingen van (vaste) stoffen in een oplosmiddel, gesmolten stoffen, ...
- gassen of dampen: samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen onder druk, dampen van oplosmiddelen, ontbindingsgassen, rook of verbrandingsgassen, ...

Gevaarlijke producten vind je niet alleen in de chemische industrie; op de meeste werkplekken en ook thuis zijn gevaarlijke producten alomtegenwoordig.

Wat moet de inhoud zijn van een inkuiping?

§ 1. Voor opslagplaatsen in vaste houders of verplaatsbare recipiënten gelegen binnen een waterwingebied en/of beschermingszone, dient de minimale capaciteit van de inkuiping gelijk te zijn aan het totale waterinhoudsvermogen van alle erin geplaatste houders en/of recipiënten.
§ 2. Voor opslagplaatsen in vaste houders, gelegen buiten een waterwingebied en/of beschermingszone dient de minimale capaciteit van de inkuiping als volgt te worden bepaald (dubbelwandige houders uitgerust met een permanent lekdetectiesysteem hoeven niet in rekening te worden gebracht) :
1. voor de opslag van P1-, P2-, zeer giftige, giftige en explosieve producten, de grootste van de volgende waarden :
a. het waterinhoudsvermogen van de grootste houder, vermeerderd met 25 % van het totale waterinhoudsvermogen van de andere in de inkuiping geplaatste houders;
b. de helft van het totale waterinhoudsvermogen van de erin geplaatste houders;
2. voor de opslag van P3-, schadelijke, irriterende, oxiderende, corrosieve en milieugevaarlijke producten: het waterinhoudsvermogen van de grootste houder;
3. voor de opslag van P4-producten en extra zware stookolie, ongeacht het vlampunt : enkel de aanwezigheid van een opstaande rand is vereist;
4. voor de opslag van P1- en/of P2-producten in bovengrondse lokalen en kelders : het totale waterinhoudsvermogen van alle erin geplaatste houders.
Bij opslag van producten met verschillende hoofdeigenschappen dienen de strengste voorschriften nageleefd. Hierbij dient eveneens rekening gehouden met het ontvlammingspunt.
§ 3. Voor de opslagplaatsen gelegen buiten een waterwingebied en/of beschermingszone van producten, andere dan P1- en/of P2-producten, in verplaatsbare recipiënten mag de capaciteit van de inkuiping worden beperkt tot 10 % van het totale waterinhoudsvermogen van de erin opgeslagen recipiënten.In ieder geval dient de capaciteit van de inkuiping minstens gelijk te zijn aan het inhoudsvermogen van het grootste recipiënt geplaatst in de inkuiping.
§ 4. Voor de opslagplaatsen gelegen buiten een waterwingebied en/of beschermingszone van P1- en/of P2-producten in verplaatsbare recipiënten moet de capaciteit van de inkuiping 25 % van het totale waterinhoudsvermogen van de erin opgeslagen recipiënten bedragen. De capaciteit mag tot 10% worden teruggebracht indien, in overleg met de bevoegde brandweer, een aangepaste brandblusinstallatie is aangebracht. In ieder geval dient de capaciteit van de inkuiping minstens gelijk te zijn aan het inhoudsvermogen van het grootste recipiënt geplaatst in de inkuiping.

Bron: VLAREM II artikel 5.17.3.7

Wat is de bedoeling van een veiligheidskan?

Er zijn 3 elementen nodig om een brand te starten: warmte - ontvlambare vloeistof - zuurstof. De bedoeling van een veiligheidskan is om 1 of meerdere van deze elementen te elimineren.
Een veiligheidskan is een stalen kan uitgerust met een zelfsluitend deksel. Dit deksel sluit de kan hermetisch af zodat er geen zuurstof in de kan kan komen. Dit deksel ventileert het vrijkomend gas ook bij hoge temperaturen zodat de druk in de kan niet te hoog wordt. Tijdens het ventileren kunnen geen vonken in de kan terugkomen door het in de opening ingebouwde vlamwerend gaas.
De kan is volledig vloeistofdicht en lekvrij. Er zijn ook kannen verkrijgbaar die geschikt zijn voor corrosieve producten - deze kannen zijn dan uiteraard vervaardigd uit HDPE.

Welke keuringen hebben de dubbelwandige tanks ondergaan?

 

De tanks werden onderworpen aan de Engelse OFTEC-normen en hebben in België een keuring ondergaan bij AIB Vinçotte waar een prototypekeuring werd afgeleverd voor de Belgische markt.

OFTEC : OFS T100 : 1995
AIB Vinçotte : AV96570/KDK/2


Wetgeving rioolafdichting volgens ADR?

Wat betreft de nieuwe rioolafdichtingen volgens ADR2009 §5.4.3.4
waar dit mogelijk is en zonder risico kan gebeuren, gebruik maken van de uitrusting aan boord om het weglekken van stoffen in het aquatisch milieu of in het rioolstelsel te verhinderen en om lekkages op te vangen;
EN VERDER: ADR2009 § 8.1.5.1 
lijst van ADR uitrusting voor het voertuig  

8.1.5    Diverse uitrusting en uitrusting voor individuele bescherming
8.1.5.1 Elke transporteenheid die gevaarlijke stoffen vervoert moet conform
8.1.5.2 voorzien zijn van uitrustingstukken voor algemene en individuele bescherming. De uitrustingstukken moeten geselecteerd worden op basis van het nummer van het gevaarsetiket van de goederen aan boord. De nummers van de etiketten zijn te vinden in het vervoerdocument.
8.1.5.2 Elke transporteenheid moet, ongeacht het nummer van het
gevaarsetiket, de volgende uitrustingstukken aan boord hebben:
          – één stopblok (wielkeg) per voertuig, waarvan de afmetingen aan de
             hoogst toegelaten bruto-massa van het voertuig en de diameter van de wielen
             aangepast zijn ;
          – twee waarschuwingstekens die uit zichzelf rechtop kunnen staan ;
          – oogspoelvloeistof;
en voor ieder lid van de bemanning:
          – een fluorescerend jak (bijvoorbeeld zoals die beschreven in de Europese norm EN 471);
          – een draagbaar verlichtingsapparaat  dat beantwoordt aan de voorschriften van 8.3.4 ;
          – een paar veiligheidshandschoenen ; en
         

FAQ